Kaže se u narodu: „NA MUCI SE POZNAJU JUNACI“.

 • Prijava nesrećnog slučaja (popunjena i overena od strane firme),
 • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi uzrok smrti: potvrda o smrti, otpusna lista, obdukcioni nalaz itd. (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • izvod iz matične knjige umrlih (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja),
 • fotokopija lične karte preminulog i korisnika osiguranja,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice korisnika osiguranja,
 • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi pravo podnosioca zahteva na isplatu naknade iz osiguranja (u cilju utvrđivanja korisnika osiguranja).
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjena prijava osiguranog slučaja (Porodično osiguranje),
 • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi uzrok smrti: potvrda o smrti, otpusna lista, obdukcioni nalaz itd. (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • izvod iz matične knjige umrlih (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja),
 • fotokopija lične karte preminulog i korisnika osiguranja,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice korisnika osiguranja,
 • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi pravo podnosioca zahteva na isplatu naknade iz osiguranja (u cilju utvrđivanja korisnika osiguranja),
 • poslednje 3 uplatnice Porodičnog osiguranja.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Prijava nesrećnog slučaja (popunjena i overena od strane firme),
 • kompletna medicinska dokumentacija od početka do kraja lečenja (originali na uvid + fotokopije overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije,
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • originalni računi ukoliko su ugovoreni troškovi lečenja,
 • hranarinske doznake, odnosno potvrda škole o odsustvu sa nastave, ako je ugovorena dnevna naknada,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjena prijava osiguranog slučaja (Porodično osiguranje),
 • kompletna medicinska dokumentacija od početka do kraja lečenja (originali na uvid + fotokopije overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije,
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika,
 • poslednje 3 uplatnice Porodičnog osiguranja.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjena prijava osiguranog slučaja (Porodično osiguranje),
 • nalaz kad je indikovana potreba za hirurškom intervencijom (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • otpusna lista sa koje se vidi da je prijavljena hirurška intervencija i izvedena (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika,
 • poslednje 3 uplatnice Porodičnog osiguranja.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.

Usluge i pogodnosti

U momentu kada sa desi, nezgoda (pad, okliznuće, uganuće, prelomi), sudar, smrt osiguranika, provalna krađa ili razbojništvo, lom stakla, požar, izliv vode, lom mašina i sve što se desi Vama kao osiguraniku ili Vašem osiguranom objektu dobrodošli ste da Vam pomognemo!