Kaže se u narodu: „NA MUCI SE POZNAJU JUNACI“!

 • Popunjen zahtev za isplatu osigurane sume za slučaj doživljenja,
 • originalni primerak polise osiguranja života,
 • fotokopija lične karte korisnika za slučaj doživljenja (ili pasoša za nerezidente),
 • fotokopija kartice deviznog računa korisnika za slučaj doživljenja u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente),
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa, ako je osiguranje zaključeno sa
  valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima),
 • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjen zahtev za isplatu otkupne vrednosti polise osiguranja života,
 • originalni primerak polise osiguranja života,
 • fotokopija lične karte ugovarača osiguranja (ili pasoša za nerezidente),
 • fotokopija kartice deviznog računa ugovarača osiguranja u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente),
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa, ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima).
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.

Dopunsko osiguranje

 • Popunjena prijava smrtnog slučaja,
 • originalni primerak polise osiguranja života,
 • fotokopija potvrde o smrti, otpusne liste (ako je osiguranik preminuo u bolnici) ili obdukcionog nalaza,
 • izvod iz matične knjige umrlih: original ili overena fotokopija u sudu/opštini,
 • dokaz o nastanku nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja),
 • fotokopija zdravstvenog kartona overena od strane nadležne zdravstvene ustanove (samo u slučaju prirodne smrti/smrti usled bolesti),
 • fotokopija lične karte preminulog i korisnika osiguranja u slučaju smrti osiguranika (ili pasoša za nerezidente),
 • fotokopija kartice deviznog računa korisnika za slučaj smrti u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente),
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa, ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima).
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjena prijava nesrećnog slučaja,
 • fotokopija polise osiguranja,
 • kompletna medicinska dokumentacija od početka do kraja lečenja (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije,
 • fotokopija lične karte osiguranika (ili pasoša za nerezidente),
 • hranarinske doznake, ako je ugovorena dnevna naknada,
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente),
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom(ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima).
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjena prijava dnevne naknade za boravak u bolnici,
 • fotokopija polise osiguranja,
 • otpusna lista (original na uvid + fotokopija),
 • fotokopija zdravstvenog kartona overena od strane nadležne zdravstvene ustanove (za sve ugovore zaključene posle 01.03.2007. godine),
 • kompletna medicinska dokumentacija – dokaz o stacionarnom lečenju (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija lične karte osiguranika (ili pasoša za nerezidente),
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente),
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom(ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima).
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjena prijava za slučaj teže bolesti,
 • fotokopija polise osiguranja,
 • kompletna medicinska dokumentacija vezana za nastalu bolest – od momenta kada je bolest verifikovana, uključujući ceo tok lečenja (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija zdravstvenog kartona overena od strane nadležne zdravstvene ustanove,
  fotokopija lične karte osiguranika (ili pasoša za nerezidente),
 • fotokopija lične karte osiguranika (ili pasoša za nerezidente),
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente),
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom(ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima).
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.

Ostali slučajevi

 • Popunjena prijava osiguranog slučaja,
 • originalni primerak polise osiguranja,
 • fotokopija lične karte korisnika osiguranja (ili pasoša ukoliko je nerezident),
 • fotokopija kartice deviznog računa korisnika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente),
 • original izvoda iz matične knjige venčanih (osiguranje za venčanje),
 • original izvoda iz matične knjige rođenih (osiguranje za rođenje deteta),
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima).
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.

Usluge i pogodnosti

U momentu kada sa desi, nezgoda (pad, okliznuće, uganuće, prelomi), sudar, smrt osiguranika, provalna krađa ili razbojništvo, lom stakla, požar, izliv vode, lom mašina i sve što se desi Vama kao osiguraniku ili Vašem osiguranom objektu dobrodošli ste da Vam pomognemo!