Kaže se u narodu: „NA MUCI SE POZNAJU JUNACI“.

Kolektivno zdravstveno osiguranje

 • Prijava osiguranog slučaja za teže bolesti (popunjena i overena od strane firme),
 • kompletna medicinska dokumentacija u vezi sa nastalom bolešću – od momenta kada je bolest verifikovana, uključujući ceo tok lečenja (originali na uvid + fotokopije: overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Prijava osiguranog slučaja za hirurške intervencije (popunjena i overena od strane firme),
 • nalaz kad je indikovana potreba za hirurškom intervencijom (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • otpusna lista sa koje se vidi da je prijavljena hirurška intervencija i izvedena (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kolektivno

 • Prijava osiguranog slučaja za teže bolesti (popunjena i overena od strane firme),
 • kompletna medicinska dokumentacija u vezi sa nastalom bolešću – od momenta kada je bolest verifikovana, uključujući ceo tok lečenja (originali na uvid + fotokopije: overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • prijava osiguranog slučaja za hirurške intervencije (popunjena i overena od strane firme),
 • nalaz kad je indikovana potreba za hirurškom intervencijom (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • otpusna lista sa koje se vidi da je prijavljena hirurška intervencija i izvedena (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Prijava osiguranog slučaja za dnevnu naknadu za boravak u bolnici (popunjena i overena od strane firme),
 • kompletna medicinska dokumentacija koja je u vezi sa nastalim osiguranim slučajem (originali na uvid + fotokopije: overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu),
 • fotokopija lične karte osiguranika,
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.

Usluge i pogodnosti

U momentu kada sa desi, nezgoda (pad, okliznuće, uganuće, prelomi), sudar, smrt osiguranika, provalna krađa ili razbojništvo, lom stakla, požar, izliv vode, lom mašina i sve što se desi Vama kao osiguraniku ili Vašem osiguranom objektu dobrodošli ste da Vam pomognemo!