Kaže se u narodu: „NA MUCI SE POZNAJU JUNACI“.

 • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
 • kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila,
 • kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila,
 • ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila),
 • kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata (u slučajevima kada se uplata ne vrši servisu),
 • original račun popravke, predračun, specifikacija,
 • medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta),
 • izvod iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih (samo u slučaju nematerijalnih šteta),
 • kompletan zapisnik MUP-a sa skicom i izjavama učesnika (osim u slučajevima kada je zakonom isključena obaveza obaveštavanja nadležnih policijskih organa),
 • ne vršiti popravku vozila pre snimanja štete.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Popunjen i potpisan Evropski izveštaj sa skicom i izjave oba učesnika o nastanku saobraćajne nezgode,
 • ukoliko oštećenik nema tekući račun novac može biti isplaćen na uslužni tekući račun uz popunjenu izjavu u prostorijama Društva i priloženu ličnu kartu vlasnika tekućeg računa i kopiju kartice tekućeg računa,
 • kopija vozačke dozvole osiguranika,
 • kopija saobraćajne dozvole osiguranika,
 • kopija polise osiguranja.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.
 • Sve ključeve vozila (odmah uz prijavu),
 • potvrdu o prijavi MUP-u (odmah uz prijavu),
 • potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 30 dana (naknadno se dostavlja po proteku roka),
 • original saobraćajne dozvole (ukoliko je saobraćajna dozvola ukradena, navesti u potvrdi MUP-a),
 • kopiju lične karte podnosioca prijave (oštećenog) ili drugi važeći dokument ako je ista ukradena,
 • putni nalog (poslednji) ako je u pitanju pravno lice,
 • u slučaju delimične krađe, vandalizma, obesti trećih lica, kao i u svim drugim slučajevima nastanka štete izvršenjem krivičnog dela, potrebno je dostaviti potvrdu o izvršenoj prijavi MUP-u ili zapisnik MUP-a.
 • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce.

Usluge i pogodnosti

U momentu kada sa desi, nezgoda (pad, okliznuće, uganuće, prelomi), sudar, smrt osiguranika, provalna krađa ili razbojništvo, lom stakla, požar, izliv vode, lom mašina i sve što se desi Vama kao osiguraniku ili Vašem osiguranom objektu dobrodošli ste da Vam pomognemo!